Cookie verklaring

INFORMATIE PRIVACY

DEO is de enige gymnastiek- en turnvereniging in Nootdorp. We turnen in de Jan Janssen sporthal in
Nootdorp.

Persoonlijke gegevens
DEO hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze leden (voor deze privacyverklaring
gelden de bepalingen betreffende de leden tevens voor de ereleden, de ouders van de leden en voor alle
medewerkers), de contactpersonen van externe organisaties, de bezoekers van onze website en de kopers
van de loten van de Grote Clubactie. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw
privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens
wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. DEO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
– vragen om uitdrukkelijke toestemming van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger als
wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Verzamelen van persoonsgegevens
Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die
een (potentieel) lid of medewerker zelf actief heeft gegeven in het kader van de uitvoering van een
overeenkomst. Indien een persoon de gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, dan kan deze geen lid
of medewerker worden van onze vereniging. Verder bewaren we persoonsgegevens van contactpersonen
van externe organisaties, zoals de gemeente en andere sportverenigingen, die deze personen zelf aan ons
hebben verstrekt. Wij verzamelen persoonsgegevens die een koper van een lot van de Grote Clubactie zelf
heeft gegeven. Wij bewaren geen persoonsgegevens van bezoekers van onze website.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Wij maken bij uw bezoek aan
onze website geen gebruik van cookies, waarvoor uw toestemming nodig is.

Doel en verwerking van gegevens
Wij gebruiken en bewaren de persoonsgegevens van onze leden en medewerkers ter uitvoering van het
lidmaatschap c.q. de vrijwilligersafspraken, derhalve voor onze ledenadministratie, voor de contributieinning c.q. betaling van de vergoeding, voor het versturen van berichten in het kader van het
lidmaatschap, voor het verspreiden van onze nieuwsbrief en voor het verspreiden van uitnodigingen voor
ledenvergaderingen en verenigingsevenementen. De persoonsgegevens van de contactpersonen van
externe organisaties gebruiken we voor afstemming van organisatorische kwesties. DEO gebruikt de
persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden en procedures. Persoonsgegevens
van kopers van loten van de Grote Clubactie worden door ons niet gebruikt anders dan het verstrekken
aan de Nationale Stichting Grote Clubactie in het kader van de gegeven machtiging. DEO maakt geen
gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

Ontvangers van persoonsgegevens
De gegevens die worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van DEO
indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Aangezien een lid van DEO ook lid
is van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), worden persoonsgegevens van een lid ter
beschikking gesteld aan de KNGU in het kader van het lidmaatschap van de KNGU en de afdracht door
DEO van bondscontributie aan de KNGU. Dezelfde persoonsgegevens worden gedeeld met de beheerder
van het online ledenadministratiesysteem. Persoonsgegevens van leden, te weten namen en
bankgegevens, worden gedeeld met onze bank en worden steekproefsgewijs ter beschikking gesteld aan
onze kascommissie. Persoonsgegevens van kopers van loten van de Grote Clubactie worden door ons
ingevoerd in een online softwaresysteem van en derhalve ter beschikking gesteld aan de Nationale
Stichting Grote Clubactie. Er zijn in beginsel geen andere partijen die persoonsgegevens ontvangen, maar
het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens
aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

Binnen de Europese Unie
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens, die onderdeel vormen van onze administratie, worden zeven jaar bewaard (fiscale
bewaarplicht). De overige persoonsgegevens van uitgetreden leden worden in principe niet langer dan
twee jaar na einde van het lidmaatschap bewaard, tenzij expliciet toestemming is gegeven. De
persoonsgegevens van ereleden worden gedurende hun leven bewaard en persoonsgegevens van
contactpersonen van derden tot het vertrek van de contactpersoon. DEO bewaart bepaald erfgoed van
onze vereniging in een archief, waarbij wordt gewaarborgd dat er geen onnodige gegevens in de
archieven belanden en dat geen persoonsgegevens uit het archief later alsnog voor andere dan historische
doeleinden worden gebruikt.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
DEO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt
vertrouwelijk behandeld.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien, te laten
wijzigen, te laten verwijderen of over te dragen aan een andere organisatie. Verder heeft u het recht om
de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Wij en de KNGU zijn genoodzaakt
bepaalde gegevens van leden te bewaren. Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij en de KNGU ook
genoodzaakt om back-ups te maken. Het is niet mogelijk om uw gegevens achteraf in back-ups te laten
wijzigen of uit back-ups te laten verwijderen omdat de back-ups dan niet meer juist zijn. Een verzoek tot
inzage of wijziging kunt u richten aan DEO, te bereiken via info@deogym.nl.

Klacht
Indien gewenst kunt u een klacht indienen bij onze voorzitter via voorzitter@deogym.nl. Indien u
niet tevreden bent met de manier waarop wij zijn omgegaan met uw persoonsgegevens, heeft u het recht
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
DEO behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook wijzigingen
aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de gegevensverwerking is de op onze website gepubliceerde
privacyverklaring van toepassing. Wij raden aan om deze privacyverklaring daarom regelmatig te
controleren zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons
opnemen.

Contactgegevens
Gymnastiek- en turnvereniging DEO
KvK 40409214
website: www.deogym.nl
E: info@deogym.nl

Wij turnen in de:
Jan Janssen sporthal
Sportparkweg 34
2631 GA  Nootdorp

Contact

Heeft u een vraag? Laat het ons weten
Voor vragen of opmerkingen, neem gerust contact op.

Vacatures
We hebben een structureel tekort aan trainers. Kijk snel op de volgende pagina voor meer informatie over deze functies.

Sponsors
Wij zijn op zoek naar sponsors voor het sponsoren van kleding, materialen, lesmethodieken en activiteiten.
Heeft u interesse? Neem contact met ons op door middel van het contactformulier.

[instagram-feed]