Informatie privacy

DEO is de enige gymnastiek- en turnvereniging in Nootdorp. We turnen in de Jan Janssen sporthal in Nootdorp.

Persoonlijke gegevens

DEO hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze leden (voor deze privacyverklaring gelden de bepalingen betreffende de leden tevens voor de ereleden, de ouders van de leden en voor alle medewerkers), de contactpersonen van externe organisaties, de bezoekers van onze website en de kopers van de loten van de Grote Clubactie. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DEO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • vragen om uitdrukkelijke toestemming van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verzamelen van persoonsgegevens
Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die een (potentieel) lid of medewerker zelf actief heeft gegeven in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Indien een persoon de gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, dan kan deze geen lid of medewerker worden van onze vereniging. Verder bewaren we persoonsgegevens van contactpersonen van externe organisaties, zoals de gemeente en andere sportverenigingen, die deze personen zelf aan ons hebben verstrekt. Wij verzamelen persoonsgegevens die een koper van een lot van de Grote Clubactie zelf heeft gegeven. Wij bewaren geen persoonsgegevens van bezoekers van onze website.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Wij maken bij uw bezoek aan onze website geen gebruik van cookies, waarvoor uw toestemming nodig is.

Doel en verwerking van gegevens
Wij gebruiken en bewaren de persoonsgegevens van onze leden en medewerkers ter uitvoering van het lidmaatschap c.q. de vrijwilligersafspraken, derhalve voor onze ledenadministratie, voor de contributie-inning c.q. betaling van de vergoeding, voor het versturen van berichten in het kader van het lidmaatschap, voor het verspreiden van onze nieuwsbrief en voor het verspreiden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen en verenigingsevenementen. De persoonsgegevens van de contactpersonen van externe organisaties gebruiken we voor afstemming van organisatorische kwesties. DEO gebruikt de persoonsgegevens slechts conform de hiervoor beschreven doeleinden en procedures. Persoonsgegevens van kopers van loten van de Grote Clubactie worden door ons niet gebruikt anders dan het verstrekken aan de Nationale Stichting Grote Clubactie in het kader van de gegeven machtiging. DEO maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

Ontvangers van persoonsgegevens
De gegevens die worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van DEO indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Aangezien een lid van DEO ook lid is van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), worden persoonsgegevens van een lid ter beschikking gesteld aan de KNGU in het kader van het lidmaatschap van de KNGU en de afdracht door DEO van bondscontributie aan de KNGU. Dezelfde persoonsgegevens worden gedeeld met de beheerder van het online ledenadministratiesysteem. Persoonsgegevens van leden, te weten namen en bankgegevens, worden gedeeld met onze bank en worden steekproefsgewijs ter beschikking gesteld aan onze kascommissie. Persoonsgegevens van kopers van loten van de Grote Clubactie worden door ons ingevoerd in een online softwaresysteem van en derhalve ter beschikking gesteld aan de Nationale Stichting Grote Clubactie. Er zijn in beginsel geen andere partijen die persoonsgegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

Binnen de Europese Unie
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens, die onderdeel vormen van onze administratie, worden zeven jaar bewaard (fiscale bewaarplicht). De overige persoonsgegevens van uitgetreden leden worden in principe niet langer dan twee jaar na einde van het lidmaatschap bewaard, tenzij expliciet toestemming is gegeven. De persoonsgegevens van ereleden worden gedurende hun leven bewaard en persoonsgegevens van contactpersonen van derden tot het vertrek van de contactpersoon. DEO bewaart bepaald erfgoed van onze vereniging in een archief, waarbij wordt gewaarborgd dat er geen onnodige gegevens in de archieven belanden en dat geen persoonsgegevens uit het archief later alsnog voor andere dan historische doeleinden worden gebruikt.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
DEO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien, te laten wijzigen, te laten verwijderen of over te dragen aan een andere organisatie. Verder heeft u het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Wij en de KNGU zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van leden te bewaren. Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij en de KNGU ook genoodzaakt om back-ups te maken. Het is niet mogelijk om uw gegevens achteraf in back-ups te laten wijzigen of uit back-ups te laten verwijderen omdat de back-ups dan niet meer juist zijn. Een verzoek tot inzage of wijziging kunt u richten aan DEO, te bereiken via info@deogym.nl.

Klacht
Indien gewenst kunt u een klacht indienen bij onze voorzitter via voorzitter@deogym.nl. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij zijn omgegaan met uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
DEO behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de gegevensverwerking is de op onze website gepubliceerde privacyverklaring van toepassing. Wij raden aan om deze privacyverklaring daarom regelmatig te controleren zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Gymnastiek- en turnvereniging DEO
KvK 40409214
website: www.deogym.nl
E: info@deogym.nl